Zapytanie Ofertowe: 1/E-POZ/2023

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury IT.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00 00 0074/22 pn. „Wdrożenie e usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną mkocik@optima-medycyna.eu lub drogą pocztową bądź osobiście do dnia 08.09.2023 roku, do godz. 11:00.

Wszelkie informacje oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej:

NZOZ Medicus w Paczkowie, ul. Witosa 2a informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na modernizacje oprogramowania medycznego oraz dostawę infrastruktury IT.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 11.09.2023 r.

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko

INFORMACJA O ZMIANIE NUMERÓW TELEFONÓW

Informujemy, że w związku ze zmianą centrali telefonicznej w przychodni NZOZ MEDICUS PLUS Sp. z o.o. w Kamieńcu Ząbkowicki

od dnia 1 kwietnia 2023 roku
zmianie ulegnie numer telefonu do przychodni.

Nowy numer:

77 – 547 – 00 – 77

Informujemy, że w związku ze zmianą centrali telefonicznej w przychodni NZOZ „MEDICUS” Sp. z o.o. w Paczkowie

od dnia 1 maja 2023 roku
zmianie ulegnie numer telefonu do przychodni.

Nowy numer:

77 – 547 – 00 – 74

Dystans społeczny i maseczki

Zachowanie dystansu społecznego

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowego dystansu społecznego.
Dotyczy to m.in.:

zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminów:

 • ósmoklasisty, 
 • egzaminu maturalnego, 
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, 
 • konkursu na aplikację kuratorską, 
 • egzaminu sędziowskiego, 
 • egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, 
 • egzaminu kuratorskiego, 
 • egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, 
 • egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu:

 • egzaminu dyplomowego w szkole artystycznej,
 • egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego,
 • badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanych w publicznej szkole artystycznej oraz sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności przeprowadzanego w niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.
   

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)
 • w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku. 

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.